Dilluns, 14 d'octubre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
Economia i Empresa Aigües de Terrassa - 01-02-2007.

ACTUACIONS I INVERSIONS TÈCNIQUES D'AIGÜES DE TERRASSA AL 2006 I PLA D'ACTUACIONS DE 2007.
Aigües de Terrassa, que disposa de la certificació en qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001, durant l’any 2006 ha renovat la inscripció del centre de Terrassa en el registre d’empreses adherides al sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS, que acredita l’esforç en defensa del medi ambient que es fa, més enllà del compliment de la legislació ambiental.

El servei d’Aigües de Terrassa s’inicia principalment a l’estació de tractament d’aigües potables d’Abrera. Durant l’any 2006 es van subministrar a les xarxes de distribució més de 19 milions de m³, incloent els cabals produïts a Abrera (81,5%), els captats a Terrassa (6,3%), els comprats (11,4%) i els d’altres poblacions (0,8%), per ser exactes 19.819.243m³, un 1,5% menys que a l’any 2005 quan es van distribuïr 20.105.018m3. L’aigua captada, després de ser tractada en el procés de potabilització a Abrera, és impulsada a través d’onze kilòmetres de canonades des de la central elevadora, passant per Viladecavalls o Ullastrell, segons el cas, i arriba als dipòsits de Can Boada i Can Poal on s’emmagatzema.

Posteriorment, es distribueix per les xarxes de subministrament que, el passat any 2006 es van incrementar, en termes nets, en 8 kilòmetres de noves canonades a totes les poblacions. La inversió destinada a obres i instal•lacions durant el 2006 va ser de 2.980.768¤. El 53% d’aquest import es va destinar a la millora de la xarxa de distribució amb 19.422 m de noves canonades. A millores dels sistemes de captació, del control analític, del tractament de l’aigua i del tractament de fangs s’hi va destinar el 25% del pressupost; i a les poblacions de Rellinars, Ullastrell, Viladecavalls, Vacarisses s’ha invertit el 8,2%. El resultat acumulat de la inversió total en 10 anys, des de 1997 a 2006, és de 25.869.410 ¤.

Durant tot el procés, des de la captació fins la distribució, els professionals del laboratori d’aigües de terrassa controlen que l’aigua que es distribueix per la xarxa és sana i de qualitat. A l’estació de tractament d’aigües potables es duen a terme les anàlisis corresponents en un procés continu, durant les 24 hores del dia, a més dels controls en continu de diversos paràmetres com la terbolesa i el clor, entre d’altres. La renovació i ampliació de l’acreditació ENAC del laboratori, segons la norma UNE-EN ISO 17025, assegura la fiabilitat de les anàlisis realitzades, es vigila així la qualitat i les garanties sanitàries de l’aigua. Actualment, disposem d’un total de 26 mesuradors en continu de clor repartits per l’estació de tractament d’aigües potables, la central elevadora i els diferents dipòsits d’emmagatzematge tant a Terrassa, com a Viladecavalls, Ullastrell i Rellinars. Durant l’any 2006, el laboratori va analitzar més de 4000 mostres d’aigües potables i més de 500 d’aigües residuals. Actualment ja disposa de 55 paràmetres acreditats per oferir el servei d’anàlisi d’aigües de consum i naturals, envasades, residuals, de circuits i torres de refrigeració D’altra banda, Aigües de Terrassa col•labora amb el Ministeri de Sanitat i Consum enviant les dades de qualitat de l’aigua per realitzar L’informe Sobre La Qualitat De L’aigua A Espanya, a través del “Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo” (SINAC).

Finalment, l’aigua arriba a les llars dels ciutadans. Durant l’any 2006, Aigües de Terrassa va subministrar 15.436.355 m3 d’aigua de qualitat i amb màximes garanties sanitàries a les poblacions de Terrassa, Rellinars, Viladecavalls, Ullastrell i diverses urbanitzacions de Vacarisses, més de 210.000 persones. Un total de 98.801 clients que es distribueixen entre habitatges particulars, comerços, industries i altres usos, dels quals 2.599 són nous clients. En relació al consum, les dades indiquen la sensibilització dels ciutadans en vers un recurs natural com és l’aigua. Si observem les dades des de l’òptica del número d’habitants de la ciutat de Terrassa observem un important descens del 11,4% en sis anys. Mentre que durant l’any 2001 la mitjana del consum diari d’un habitant va ser de 126 litres, l’any 2006 es va reduir a 111,7 litres, molt a prop dels 100 litres que recomana l’Organització Mundial de la Salut. D’altra banda, la ciutat de Terrassa està ja més a prop d’eliminar l’antic i obsolet sistema d’aforaments, només en resta un 8% de la població amb aquest sistema, mentre que a l’any 1997 més d’un quart de la població encara l’utilitzaven (28%).


2007
___________________

Durant el proper any 2007, l’esforç d’Aigües de Terrassa es dirigirà cap a l’ampliació de la verificació segons el Reglament EMAS a l’estació de tractament d’aigües potables i a la central elevadora. Així com també, es preveu ampliar la certificació del sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2000 a les seccions d’obres i serveis i d’assessorament en sistemes de gestió de qualitat i medi ambient amb la voluntat de continuar millorant els processos, productes i serveis que oferim. Es finalitzarà la renovació de l’oficina central, i des d’avui mateix els nostres clients ja poden pagar amb la seva targeta de crèdit a través de l’oficina online amb el codi web que es troba a la factura.

La previsió d’inversió per aquest any 2007 és de 2.577.600¤, dels quals el 50’6% està destinat a la millora de la xarxa. La resta del pressupost corrent d’inversions anirà destinat en un 26% a millores dels sistemes de producció, elevació, emmagatzematge i control analític, d’on volem destacar especialment un total de 250.000 ¤ per a una planta pilot de tractament per membranes per a la millora de la qualitat de l’aigua produïda a Abrera. A les poblacions de Rellinars, Ullastrell, Viladecavalls i Vacarisses s’hi destinarà el 7,6% del total del pressupost. Aquest 2007, per altra banda, es finalitzarà la construcció de l’ampliació de l’estació elevadora de Els Bellots, que ens permetrà afrontar amb garanties els creixements de la zona est de la ciutat i assegurar una adequada cobertura de les demandes de la comarca a través d’aquesta connexió amb la xarxa regional.

Cal fer un especial incís en les millores de la qualitat de l’aigua, enfocant-se des de dues perspectives complementàries entre sí. En primer lloc, el procés de potabilització de l’estació de tractament d’aigües potables ha incorporat definitivament la utilització de carbó actiu en pols en els decantadors que va posar-se en marxa el passat any. En segon lloc, es posarà en marxa una planta pilot de tractament per membranes. A partir de l’experimentació en la planta pilot, s’elaborarà un estudi per valorar la viabilitat de tractar una part dels cabals amb tecnologies de membranes per eliminar altres matèries com les sals minerals procedents de les mines de sal de Súria i de Cardona, millorant les característiques organolèptiques de l’aigua i per continuar avançant-nos a la legislació sanitària.

Per la seva banda, durant el 2007, el laboratori d’Aigües de Terrassa te previst realitzar diverses accions relacionades amb les aigües residuals. En primer lloc, realitzarà un estudi de caracterització de la qualitat de l’aigua del clavegueram de Terrassa adjudicat pel Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa. En segon lloc col•laborarà en la redacció d’un projecte per a la instal•lació de punts de telecontrol de la qualitat de l’aigua residual. Altres accions previstes en l’àmbit de l’aigua de consum són la implantació de la metodologia d’anàlisi de punts crítics de control a diferents punts de l’abastament. Com en anys anteriors continuem col•laborant amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest any 2007, ho farem en el subprojecte DETOXWET, enmarcat dins del projecte del Plan Nacional “Diseño de nuevas configuraciones de sistemas de humedales contruidos para la eliminación de contaminantes convencionales y emergentes en aguas residuales”, mitjançant la presa de mostres i l’anàlisi rutinari de paràmetres microbiològics, com la Legionel•la amb la tècnica ràpida de biologia molecular PCR.
.
Participa! Envia un missatge al fòrum!
Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1